Questo sito contribuisce alla audience di

Evoluzione dei nomi maschili in Giappone

I nomi, si sa, sono spesso come i vestiti e riflettono la moda del momento. Vediamo l'evoluzione, seguita in Giappone, dei nomi maschili dai primi del '900 ad oggi.












































1915 1925 1935 1945 1955
1 Kiyoshi Kiyoshi Hiroshi Masaru Takashi
2 Saburou Shigeru Kiyoshi Isamu Makoto
3 Shigeru Isamu Isamu Susumu Shigeru
4 Masao Saburou Minoru Kiyoshi Osamu
5 Tadashi Hiroshi Susumu Katsutoshi Yutaka












































1965 1975 1985 1995 2000
1 Makoto Makoto Daisuke Takuya Shou
2 Hiroshi Daisuke Takuya Kenta Shouta
3 Osamu Manabu Naoki Shouta Daiki
4 Naoki Tsuyoshi Kenta Tsubasa Yuuto
5 Tetsuya Naoki Kazuya Daiki Takumi