Questo sito contribuisce alla audience di

Lìngua, literadura e cultura sarda in unus cantu atòbius

Po s'acabu de cida in Casteddu, Tonara, Tàtari, Orosei, Boàtiri e Cuartùciu.

Atòbius de literadura
Custa giòbia, su 19 de Onniasanti 2009 in Casteddu, a is sesi de a merì anke sa Libreria Murru de bia San Benedetto n.12/c, ant a fai sa presentada de su libru Jonathan Livingston su cau de Richard Bach su scridori ameriganu, bortau in Lìngua Sarda de Giuanni Mascia su poeta casteddaju e pubricau de sa domu imprentadora Condaghes de Casteddu in sa cannaca Paberiles intregada a sa literadura in sardu.

Cenàbara su 20 in Tonara a is sesi de a merì, anke sa Biblioteca de su Comunu, s’atòbiu est cun Giuanni Olla ki at a kistionai de s’ùrtima faina literària cosa sua a pitzus de sa Sardìnnia castiada a palas de is tzinepresas e de is telecàmeras. Est a nai su libru Dai Lumière a Sonetàula, 109 anni di film, documentari, fiction sulla Sardegna, ki nd’est bessiu de sa CUEC de Casteddu.

Sempri cenàbara su 20, ma in Tàtari a is sesi de a merì, anke s’aposentu bonu de sa butega de librus “Messagerie Sarde”, in pratza ‘e su casteddu n.11, nc’est su segundu atòbiu cun Libros, Màndigos e Sonos, apariciau de In Sardu est Mègius, genti lìbera ki stimat meda sa literadura e sa cultura sarda.

Custa borta ant a kistionai de su libru Sa Losa de Osana de Zuanne Frantziscu Pintore imprentau de sa Condaghes de Casteddu in sa cannaca Paberiles. S’atòbiu est a incuru de Antoni Arca, Antoni Buluggiu e Paolu Mugoni, sa mùsiga de Antoni Luiu, invecis Clara Farina at a ligi calincuna pàgina bella in sardu. De importu puru su cumbidu cun màndigu e binu sardus scioberaus de sa butega Mangatia. Nci at a essi s’autori puru.

Sàbadu su 21 in Orosei a is sesi de a merì, anke s’Aposentu de is congressus de Santu Jori - Su Probanu, Antonimaria Pala e Paola Alcioni ant a presentai a su pùblicu su libru Sa Losa de Osana de Zuanne Frantziscu Pintore.

Sempri sàbadu su 21 in Boàtiri (Baratili San Pietro) a is cincu de a merì, Màriu Puddu su professori presèntat sa Grammàtica de sa limba sarda, imprentada de sa Condaghes de Casteddu. Est una faina scientìfiga de grandu balori a pitzus de sa Limba Sarda prodùsia de Màriu Puddu su professori ki at giai scritu atrus sàbius a pitzus de sa Stòria de sa Limba Sarda, su Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda e s’arromanzu Alivertu.

Torra sàbadu su 21, ma custa borta in Cuartùciu (Quartucciu) a is sesi de a merì, anke sa Domu de is Angionis (Domu Angioni - Centro Culturale) in bia Neghelli, s’atòbiu est cun Su principi liberadori, sa stòria antiga po piciokeddus de oi de Sarbadori Vargiu.

Po ndi sciri de prus:
Forma Paris - Sportello Linguistico Università di Cagliari
Lìngua e cultura sarda - su blog de Ivo Murgia
Condaghes Edizioni