Questo sito contribuisce alla audience di

Su contu est custu. Interbista a Gianni Muroni

Po cumprendi unu pagu mellus su contu de is noas in sardu de sa Guàrdia de Finàntzia.

SARdies Po ndi sciri de prus a pitzus de su contu de is noas in Lìngua Sarda publicadas de sa Guàrdia de Finàntzia eus fatu calincuna pregunta a sa gerèntzia de su situ web SARdies ki pùbricat is noas in Sardu.

Custu est su ki s’at nau Gianni Muroni.

Su contu est custu:

amus fatu custu situ bilìngue (SARdies ndr) in su mese de maju e nos faghimus mandare comunicados dae entes e fortzas de s’òrdine, comente faghent totu sos giornales.

Calicunu lu publicamus in sardu, calicunu àteru in italianu, ca sas novas sunt o in una limba o in s’àtera (non faghimus mai sa matessi cosa in duas limbas).

Sa G.de F. de Thàthari (Cumandante provintziale Coronellu Casadidio) faghet finas sa rassegna stampa de sos comunicados suos e dae pagu at cumintzadu a nde fàghere una in sardu, cun sos artìculos nostros, ca issos sunt cuntentos meda de bìdere sas atividades issoro publicadas in sardu.

Calicunu at cumprèndidu male e at pensadu chi fiat o una collaboratzione ad hoc cun sa G.de F. o chi fiat un’initziativa pròpiu de sa G.de F.

In ogni modu semus cuntentos de sa publitzidade.

A nos torrare a intèndere.

Gianni Muroni

Torraus gràtzias a sa gerèntzia de SARdies.